COMMUNICATION

Ukraine, JSC "Slavyanskoliya" 84122 Donetsk area, t. Slavyansk, str. Svoboda,85.

tel. (06262) 95222, 95206, 95228

fax (062) 3371288, (06262) 26887